Regulamin świadczenia usług prawnych online - za pośrednictwem internetu

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawniczych online - za pośrednictwem Internetu - przez Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Lis, ul. Ostrołęcka 16/6, 80-180 Gdańsk, NIP 585-111-99-91, REGON 220069872 zwaną dalej Kancelarią. Radca prawny Paweł Lis jest członkiem samorządu radców prawnych; wpisany jest na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr Gd 1583.
   
 2. Kancelaria za pośrednictwem Internetu świadczy następujące usługi:
  1. udziela porad prawnych,
  2. przygotowuje opinie i analizy prawne,
  3. przygotowuje projekty pism procesowych oraz umów,
    
 3. Zlecenie usługi przez Klienta następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej  www.legaloffice.pl przy czym zapytanie prawne będące przedmiotem zlecenia musi być przedstawione w sposób na tyle jasny i zrozumiały, aby wskazywało okoliczności faktyczne istotne do prawidłowego wykonania zlecenia.
   
 4. Zlecenia usługi przez Klienta stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte.
   
 5. Pytanie dotyczące udzielenia porady prawnej powinno dotyczyć jednego zagadnienia prawnego i umożliwiać udzielenie zwięzłej odpowiedzi, nie wymagającej dokonywania rozbudowanej analizy i interpretacji przepisów prawnych. Pytanie nie powinno stwarzać wątpliwości co do istoty problemu prawnego i zawierać przedstawienie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych mających wpływ na udzielenie porady. Koszt udzielenia porady prawnej wynosi 60 złotych brutto.
   
 6. Termin udzielenia porady prawnej wynosi 48 godzin od momentu zadania pytania i otrzymania przez Kancelarię informacji o wpłynięciu należnego wynagrodzenia na konto bankowe, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
  1. udzielenie porady prawnej może nastąpić wyłącznie w dni robocze; w przypadku zadania pytania lub upływu terminu do udzielenia porady w sobotę, niedzielę, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy - termin do udzielenia porady prawnej lub udzielenia informacji, ulega w tym czasie zawieszeniu;
  2. w przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane i informacje, które uniemożliwiają udzielenie porady - termin do udzielenia porady liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.
    
 7. W przypadku, gdy przedstawione pytanie wymaga wydania opinii prawnej - Klient  zostanie o tym poinformowany przez Kancelarię w terminie 24 godzin. Informacja ta będzie zawierała wycenę opinii prawnej. Klient w takim przypadku ma możliwość:
  1. wyrażenia zgody na wydanie opinii prawej; w takim przypadku zastosowanie mają postanowienia pkt 8 i 9 regulaminu;
  2. odmowy wyrażenia zgody na wydanie opinii prawnej - w takim przypadku Klient, według wyboru, otrzyma zwrot opłaty za przedstawione pytanie, które wymagało wydania opinii prawnej, lub będzie mógł zamówić kolejną poradę prawną.
    
 8. W przypadku zlecenia innych usług, Klient w zapytaniu przedstawia zagadnienie prawne lub stan faktyczny i prawny sprawy, który jest przedmiotem wyceny przez prawnika Kancelarii. Informację o warunkach wykonania zlecenia, w tym cenie Klient otrzymuje w ciągu 24 godzin.
   
 9. W przypadku zaakceptowania ceny usługi przez Klienta - termin wykonania usługi  wynosi 7 dni od dnia, w którym Kancelaria otrzymała informację o wpłynięciu uzgodnionej z Klientem wysokości wynagrodzenia na  konto bankowe. Postanowienia punktu 6 regulaminu stosuje się odpowiednio.
   
 10. Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi jest wnoszone przez klientów z góry przelewem na rachunek bankowy prowadzony w mBanku (BRE Bank S.A. WBE/Łódź) 75 1140 2004 0000 3902 3880 1029.
   
 11. W przypadku zlecenia Kancelarii usługi o większej wartości, Kancelaria dopuszcza możliwość zaliczkowego uregulowania należności za usługę stosownie do porozumienia Klienta z Kancelarią.
   
 12. Kancelaria, na żądanie Klienta zgłoszone przy zleceniu wykonania usługi,  wystawia fakturę VAT dokumentującą dokonane opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii i przesyła ją pocztą do Klienta.
   
 13.  Wykonane zlecenie Kancelaria przesyła Klientowi:
  1. w przypadku zlecenia porady prawnej - wyłącznie pocztą elektroniczną,
  2. w przypadki innych usług pocztą elektroniczną oraz przesyłką pocztową.
    
 14. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania lub zagadnienia prawnego.
   
 15. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wydania opinii w przypadku, gdy pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego lub jest sformułowane w sposób uniemożliwiający uzupełnienie go o dane i informacje umożliwiające wydanie opinii prawnej
   
 16. Kancelaria świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Zasadami Etyki Radcy Prawnego. Kancelaria  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach prowadzonej działalności.
   
 17. Klient może złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi od Kancelarii. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni.
   
 18. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi przez Kancelarię i zapłaty ceny przez Klienta.
   
 19. W przypadku zaistnienia sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd powszechny w Gdańsku.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego umieszczenia na stronie internetowej www.legaloffice.pl w zakresie zleceń przyjętych do realizacji od dnia jego publikacji.

 

 

© Legaloffice - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Lis


tel : + 48 58 350 56 99
fax : + 48 58 346 27 16
 
realizacja : noveo interactive

Kancelaria prawna gdańsk, Radca prawny gdańsk, Prawnicy gdańsk, Porada prawna gdańsk, pomoc prawna gdańsk, prawnik gdańsk zamówienia publiczne